Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie CLLD MAS Podještědí 2014 - 2020

Příprava SCLLD MAS Podještědí byla realizována za účasti široké veřejnosti, a to jak ze strany členů MAS (obce, zástupci podnikatelů a neziskových organizací), tak i dalších subjektů z dotčeného území.

V analytické části, která byla zpracovávána v první fázi tvorby strategie, je vyhodnocen stav území, na nějž logicky navazuje návrhová část. V této první fázi bylo realizováno v březnu 2013 dotazníkové šetření v jednotlivých obcích MAS Podještědí mezi jejich obyvateli (viz příloha), bohužel se tohoto dotazníkového šetření zúčastnilo velmi malé procento respondentů. Návratnost byla pouze 65 dotazníků. Nejvyšší podíl na návratnosti mělo Město Hrádek nad Nisou (64.6 %). Dále byla zpracována data Českého statistického úřadu, z veřejně dostupných databází a také existující strategické dokumenty jednotlivých obcí na území MAS.

Zpracovaná první verze analytické části včetně jejích závěrů, tedy SWOT analýz dílčích kapitol, byla rozeslána členům MAS pro získání zpětné vazby, opětovné kontroly údajů zde uvedených a posouzení závěrů vzešlých ze statistických údajů zástupci z území. Podněty od členů jednotlivých zájmových skupin byly v rámci SCLLD zohledněny.

Následným krokem bylo uskutečnění tří komunitních projednávání v území, kde byli zástupci obcí, podnikatelů, neziskových organizací i veřejnosti seznámeni s aktuálním stavem tvorby strategie a mohli se vyjádřit jak k analytické části dokumentu, tak projevit své požadavky a potřeby vzhledem k návrhové části. Komunitní projednání se konala 22. 4. 2014 v Českém Dubu (výstupy ke stažení zde), 24. 4. 2014 v Janově nad Nisou (výstupy ke stažení zde) a 29. 4. 2014 v Hrádku nad Nisou (výstupy ke stažení zde).

V další fázi zpracování a projednání strategie byli členové MAS požádáni o vyjádření svých potřeb formou bodování výroků SWOT analýzy. Z tohoto bodování vzešly oblasti, které považují zástupci členů MAS za nejdůležitější. Bodování je relevantní jak z územního, tak tematického pohledu – do bodování byli zapojeni členové všech tří zájmových skupin.

Výstupy socioekonomické analýzy, vyhodnocení výroků SWOT analýzy, tematická syntéza pro formulaci návrhové části tvořily základní zaměření návrhové části strategie.

Další možnost vyjádřit své připomínky a požadavky k návrhové části strategie měli členové MAS Podještědí na své valné hromadě, která se konala dne 20. 5. 2014 v  Hrádku nad Nisou. Zároveň zde byli členové MAS seznámeni s průběhem zpracování dokumentu (výstupy ke stažení zde).

V následující fázi komunitního projednávání SCLLD se sešli členové zájmových skupin na jednání v Proseči pod Ještědem dne 24. 6. 2014 (výstupy ke stažení zde).

Na zasedání v Hrádku nad Nisou dne 28. 5. 2015 bylo v rámci tvorby SCLLD projednána příprava Akčního plánu za účasti členů zájmových skupin (výstupy ke stažení zde).

Stejně, jako se členové MAS vyjadřovali k výrokům analytické části, zapojili se do bodování návrhové části, konkrétně navržených opatření. Uvedené je důležité zejména pro realizaci a naplňování cílů strategie.

V průběhu zpracování dokumentu se konalo 6 jednání užšího realizačního týmu, složeného ze zástupců zpracovatele a jednotlivých mikroregionů MAS:

  • zájmová skupina cestovní ruch v zastoupení: PhDr. Jiří Miler, starosta města Český Dub, Mgr. Daniel David starosta obce Janov nad Nisou
  • zájmová skupina rozvoj v zastoupení: Pavel Farský, místostarosta města Hrádek nad Nisou.

Během celého zpracování dokumentu byly sbírány připomínky a náměty od všech aktérů z území a po vyhodnocení jejich relevantnosti byly zapracovány do dokumentu.

Finální verze SCLLD byla předložena VH MAS konané v Hrádku nad Nisou dne 26. 5. 2016 (usnesení ke stažení zde).