Členství v MAS

Členství, práva a povinnosti členů místní akční skupiny

1. Členství

 • Členem MAS se může stát fyzická starší 18-ti let či právnická osoba, která se ztotožňuje s cíli MAS a má na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit.
 • Členství vzniká na základě schválené přihlášky představenstvem spolku a zaplacením příspěvku na jeden rok. Odmítnutí členství musí být do 30 dnů od podání přihlášky zájemci písemně zdůvodněno.
 • Právnickou osobu zastupuje její statutární zástupce či osoba pověřená plnou mocí.

 

2. Práva členů

Člen MAS má právo:

 • být informován o programu a akcích MAS,
 • uplatňovat svůj názor a připomínky k činnosti a k hospodaření MAS,
 • využívat výhody poskytované MAS,
 • účasti na hlasování Valné hromady,
 • volit a být volen do orgánů MAS.
 • být začleněn do jedné ze zájmových skupin.
 • vystoupit z MAS.

 

3. Povinnosti člena

Člen MAS má povinnost:

 • naplňovat program MAS a aktivně v jeho prospěch pracovat,
 • chránit a pečovat o majetek a dobré jméno MAS,
 • platit členské příspěvky dle rozhodnutí valné hromady,
 • být začleněn do jedné ze zájmových skupin,
 • chovat se čestně vůči spolku,
 • zachovávat vnitřní řád spolku.

 

4. Zánik členství

Členství v MAS zaniká:

 • písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku,
 • nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok a to do 3 měsíců po stanoveném termínu,
 • rozhodnutím valné hromady v případě, že dotyčný člen hrubě porušil stanovy MAS,
 • zánikem MAS,
 • úmrtím člena či zánikem právnické osoby.

 

5. Seznam členů

 • Seznam členů vede kancelář Místní akční skupiny Podještědí, z. s. a to v tištěné a elektronické podobě. Za zápis do seznamu a výmaz ze seznamu odpovídá manažer. Do seznamu členů se zapisuje:

            - jméno člena (u právnických osob název),

            - bydliště nebo sídlo,

            - IČO (nemá-li, uvede se datum narození),

            - telefonický a e-mailový kontakt,

            - předmět činnosti ve vztahu k MAS,

            - zájmová skupina.

 • Seznam členů bude zpřístupněn v tištěné podobě v kanceláři MAS a v elektronické podobě na webových stránkách MAS z důvodu oprávněného zájmu spolku pro plnění povinností stanovených řídícím orgánem IROP.

 

6. Členské příspěvky na rok 2022

 • obce - 5 Kč / obyvatele (dle počtu obyvatel obce k 1. 1. 2022)
 • ostatní členové - 600,- Kč

 

PŘIHLÁŠKA K ČLENSTVÍ

 • Přihláška k členství v MAS - fyzická osoba (XLS, PDF)
 • Přihláška k členství v MAS - právnická osoba (XLS, PDF)
Vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte v písemné podobě do sídla Místní akční skupiny Podještědí, z.s. (viz Kontakt).