8. výzva

Dne 21.6.2012 posuzovala a bodovala hodnotitelská komise MAS Podještědí předložené projekty. Hodnotitelská komise se sešla v počtu 7 členů. Komise sestavila seznam doporučených projektů podle bodovacích kritérií. Přidělené body za jednotlivé fiche byly přepočteny procentuálním vyjádřením a projekty byly seřazeny sestupně. Následně dne 22.6.2012 rada MAS Podještědí odsouhlasila závěry hodnotitelské komise a doporučila vybrané projekty ke spolufinancování. Tabulka doporučených projektů je uvedena v příloze. Byla zastavena administrace projektu Sdružení pro obnovu a oživení SH Grabštejn a jeho okolí z důvodů nesplnění kritérií přijatelnosti – SH Grabštejn i přilehlý park je národní kulturní památka, dotace se na NKP z PRV neposkytují.Projekty, které byly doporučeny ke spolufinancování, budou dále administrovány na RO SZIF v Hradci Králové.
Strategický plán LEADER je základní dokument MAS, v současnosti byl aktualizován. V aktuální podobě je uveřejněn na stránkách MAS Podještědí
Ve dnech 31.5.-4.6.2012 bylo v kanceláři MAS Podještědí předloženo a zaevidováno celkem 8 žádosti o dotaci v rámci opatření PRV IV.1.2. Leader – Realizace místní rozvojové strategie. Podrobný přehled žadatelů, projektů a požadavek na dotaci je uveden v příloze. Zároveň je zveřejněn předpis pro transparentnost hodnocení projektů.8-vyzva.xls
V příloze je uveden předpis pro transparentnost výběru projektů Výběrovou komisí MAS Podještědí.zpusob-hodnoceni-8-vyzvy-mas.doc

Tabulka pro stanovení preferenčních kritérií pro pořízení investic v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního maje/files/tku

preferencni-kriterium-velikost-investice-v.doc
Harmonogram přijímání, kontroly a hodnocení projektů v rámci 8. Výzvy MAS Podještědí.harmonogram-8-vyzvy-mas.doc

Dne 3.5.2012 MAS Podještědí vyhlásilo 8. výzvu k předkládání projektů. Všechny potřebné informace (text výzvy, formulář žádosti, všechny vyhlášené fiche, Pravidla a Metodika) jsou k dispozici ke stažení.
V kanceláři manažerky MAS Podještědí budou zájemcům poskytovány konzultace a podpora při přípravě a zpracování žádostí.Soubory ke stažení:

Fiche 1

Fiche 2

Fiche 3

Fiche 4

Fiche 5

Fiche 6

Fiche 7

Fiche 8

Fiche 9

Fiche 10

Fiche 11

Fiche 12

8. výzva MAS

Metodika

Pravidla

Žádost