Podmínky přistoupení partnerů

Členství, práva a povinnosti členů místní akční skupiny

1. Členství

 • Členem MAS se může stát fyzická starší 18-ti let či právnická osoba, která se ztotožňuje s cíli MAS a má na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit.
 • Členství vzniká na základě schválené přihlášky představenstvem sdružení a zaplacením příspěvku na jeden rok. Odmítnutí členství musí být do 30 dnů od podání přihlášky zájemci písemně zdůvodněno.
 • Právnickou osobu zastupuje její statutární zástupce či osoba pověřená plnou mocí.

2. Práva členů

Člen MAS má právo:

 • být informován o programu a akcích MAS,
 • uplatňovat svůj názor a připomínky k činnosti a k hospodaření MAS,
 • využívat výhody poskytované MAS,
 • účasti na hlasování Valné hromady
 • volit a být volen do orgánů MAS
 • být začleněn do jedné ze zájmových skupin
 • vystoupit z MAS.

3. Povinnosti člena Člen MAS má povinnost:

 • naplňovat program MAS a aktivně v jeho prospěch pracovat,
 • chránit a pečovat o majetek a dobré jméno MAS,
 • platit členské příspěvky dle rozhodnutí valné hromady.
 • být začleněn do jedné ze zájmových skupin
 • chovat se čestně vůči spolku
 • zachovávat vnitřní řád spolku

4. Zánik členství

Členství v MAS zaniká:

 • písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku,
 • nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok a to do 3 měsíců po stanoveném termínu,
 • rozhodnutím valné hromady v případě, že dotyčný člen hrubě porušil stanovy MAS,
 • zánikem MAS,
 • úmrtím člena či zánikem právnické osoby.

5. Seznam členů

 • Seznam členů vede sekretariát Místní akční skupiny Podještědí, z. s. a to v tištěné a elektronické podobě. Za zápis do seznamu a výmaz ze seznamu odpovídá manažer. Do seznamu členů se zapisuje:
  • Jméno člena (u právnických osob název)
  • bydliště nebo sídlo
  • IČ (nemá-li, uvede se datum narození)
  • telefonický a e-mailový kontakt
  • předmět činnosti ve vztahu k MAS
  • zájmová skupina
 • Seznam členů je zpřístupněn v tištěné podobě v sekretariátu MAS a v elektronické podobě na webových stránkách MAS. Podmínkou zveřejnění člena v seznamu je jeho písemný souhlas.

Podmínky členství ke stažení ve formátu DOCX

Podmínky členství